FORSIDE

 Velkommen til Dansk Folkeparti i Gribskov

  • Udsholt - Blistrup - Vejby - Højelt Græsted - Gilleleje - Helsinge

Meddelelse.

Glædelig jul og et endnu bedre Nytår!
Tryk:
####################
Kære alle
Så får vi en nærpolitistation i Gribskov.
Jeg har sendt denne tekst til pressen.
Nærpoliti til Gribskov.
Med den nye politiaftale får Gribskov en ny lokal politienhed.
På Christiansborg har Dansk Folkeparti kæmpet for nye nærpolitistationer.
Vi bliver ofte glemt heroppe i Nordsjælland, men denne gang kommer vi på landkortet.
Gribskov får én af de 20 nye lokalstationer, og det er vi rigtig glade for hos Dansk Folkeparti i Gribskov.
Gribskov er hårdt ramt når det gælder indbrud, særligt i sommerhusene, samt problemer med narkosalg. 450 flere betjente over de næste 3 år, vil gøre politiet mere synligt, det har vi også en tro på vil ske her i Gribskov. Der vil komme 110 lokalebetjente, hvor mange der præcist kommer til at bemande den nye station i Gribskov er uvist.
Hvor nærpolitistationen skal placeres er endnu uvist, men for os i Dansk Folkeparti er det ikke så vigtigt om det er i Gilleleje, Græsted eller i Helsinge.

Vi ønsker Gribskovs borgere tillykke med en ny nærpolitistation.

Brian Lyck Jørgensen
Dansk Folkeparti.

FAKTA: ANTI-ISLAMISERINGSUDSPIL FRA DF

Udspillet “Danmark skal være dansk – også om 100 år. Stram udlændingepolitik og aktiv kulturkamp” indeholder disse 14 konkrete punkter:

1) Forslag om forbud imod at bære islamisk tørklæde i danske offentlige institutioner

2) Forslag om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund

3) Ikke flere stormoskeer i Danmark

4) Forbud mod højtalerforstærkede religiøse ytringer i det offentlige rum

5) Krav om mærkning af kød efter slagtemetode

6) Forespørgsel om islamisering og sharia i Danmark.

7) Ophæve inkorporeringsloven til den europæiske menneskerettighedskonvention

8) Man skal være dansk gift for at kunne blive naturaliseret som dansk statsborger

9) Ophæve muligheden for at fritage et barn for undervisning i kristendomskundskab

10) Kortlægning af det kristne missionsarbejde i Danmark. Fokus på kristne organisationer, som udfører missionsarbejde blandt flygtninge og indvandrere,

11) Støtte til forskning som arbejder med modeller for mission blandt muslimer

12) Støtte til foreninger som hjælper eks-muslimer

13) Kristendomsundervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelser skal styrkes

14) Kristendom og religion skal være obligatoriske eksamensfag i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Dansk Folkeparti ønsker svar fra ministeren. 

Dansk Folkeparti i Gribskov har i weekenden rettet henvendelse til vores fiskeriordfører, René Christensen angående de mulige problemer som erhvervsfiskerne i Gilleleje står over for. 

Det handler om den havvindmøllepark som er vedtaget placeret nordvest for Gilleleje, samt de nedgravede kabler fra havvindmølleparken som skal i land ved Gilbjerg Hoved.

Det er her problemet opstår, at der ikke må fiskes med bundslæbende redskaber tættere på, end 200 meter på hver side. 

Dette kan ændres hvis kablerne graves længere ned i havbunden. 

Vi er bekymret for Gilleleje Havn, og ikke mindst for det fiskerierhverv der er tilbage. 

Derfor hjælper det ikke at lukke flere områder i Kattegat for de danske erhvervsfiskere.

René Christensen vil nu tage sagen op med ministeren. 

Brian Lyck Jørgensen (O)

Dansk Folkeparti, Gribskov. 

 

Tryk for at læse:

Dansk Folkeparti - nyhedsbrev november 2020

 

 

 

Dannebrog i Gribskov Byråd

Dansk Folkeparti anmodede tilbage i april måned, om et punkt på dagorden i byrådet.

Dansk Folkeparti fremsatte forslag om, at Dannebrog bør være en del af udsmykningen i Byrådssalen i Gribskov Kommune.

 

Dannebrog er et smukt flag, der kendetegner Danmark. Det er et flag og et symbol på alt det, der binder os sammen trods politiske forskelle og uenigheder. Dannebrog er symbolet på frihed og demokrati, og demokrati er lige netop, hvad vi udøver i Byrådssalen.

 

I Byrådssalen kommer udover politikere og embedsfolk også mange borgere, bl.a. holdes grundlovceremonierne der.

Denne sag gav en del diskutioner i salen, nogle partier på venstrefløjen ønskede absolut ikke flaget, og der var langt fra enighed.

Sagen endte med at borgmesteren fra lokallisten arbejder videre med udsmykning af byrådssalen.

Her 6 måneder senere, står der nu en rigtig flot dannebrogsfane i byrådssalen i Gribskov Kommune. 

Byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen og lokalbestyrelsen i Dansk Folkeparti Gribskov, er stolte over at Dannebrog nu har fået plads i byrådssalen, men faktisk burde det være helt naturligt at flaget er at finde i samtlige 98 kommuners byrådssale.

 

 

 

 

 

Er budgetforhandlingerne genoptaget?

 

I onsdagens udgave af Fr.Borg Amtsavis kan man læse at de Radikale og Enhedslisten ønsker at finde 200.000 kr. til at sikre ½ times drift på busrute 380R.

Dansk Folkeparti undrer sig over om det er Pandoras æske der er ved at blive åbnet, eller om det reelt er budgetforhandlingerne som nu er genoptaget? Og hvorfor er disse ønsker ikke frembragt til budgetforhandlingerne? Eller handler det bare om at bruge penge til ”valgflæsk”?

Hvis budgetforhandlingerne er genåbnet, kommer Dansk Folkeparti også gerne med ønsker til at forbedre den kollektive trafik.

Vi skal dog huske på at forringelserne på buslinje 380R har både Radikale og Enhedslisten selv stemt for i Regionsrådet.

Brian Lyck Jørgensen (O)

Dansk Folkeparti

 

 

Dansk Folkepartis budgetforslag 2021-24

Dansk Folkeparti er ikke med i budget aftalen, som i forrige uge blev indgået af Socialdemokratiet, Radikale, Nytgribskov, Venstre og Enhedslisten.

Dansk Folkeparti fremlagde på tirsdagens møde i byrådet sit eget forslag til ændringer i forhold til sidste års budgetaftale.

Hele dagplejeområdet er rullet tilbage, forskellen er dog at budgetpartierne gør det med et kassetræk, hvor Dansk Folkeparti er ansvarligt, og kan finde pengene. Vi fjerner den forslået 4 børns ordning med en finansieret model for en forsat 3 børns ordning.

 

Fokus på ældreområdet

Det samme sker for rengøring og tøjvask, som i øjeblikket kun sker hver 3.uge, dette ønsker vi rullet tilbage til minimum hver 14.dag. Dette vil koste 3.3 mio.kr, hvilket også er finansieret i vores oplæg.

For kommunens plejekrævende ældre medborgere er det absolut ikke værdigt, og under alt kritik at man skal sidde i et beskidt hjem og vente så lang tid på rengøring. Man kan spørge sig selv, hvordan det ville se ud hjemme hos de politikere der forsat stemmer for dette, hvis der kun blev gjort rent hver tredje uge? Hvor er respekten for vores ældre medborgere, der efter et langt liv blot beder om en smule hjælp?

Vi mener i øvrigt at der stadig kan spares en smule på brugen af konsulenter, her foreslår vi at der bruges 1.mio.kr. mindre, og at der sker administrative tilpasninger for 1.mio.kroner, det gør primært i forbindelse med projektet ”Nordkystens Fremtid” som vi kræver standset. Det er, og bliver en statsopgave, som en kommune slet ikke burde bruge tid og penge på, der er indtil nu brugt i omegnen af 14 mio. på konsulenter, rapporter, samt ansatte.

Desuden mener vi der kan findes 1.2.mio.kr. På effektiviseringer i jobcenteret.

 

På anlægsprogrammet, har vi i Dansk Folkeparti fremlagt vores bud på ændringer.

Der afsættes penge til trafiksikring på Østergade i Helsinge, dette skal ske i forbindelse med etablering af Sundhedshus.

Vi har i forslaget også afsat midler til en tilbygning på Brandstationen i Gilleleje.

 

Brian Lyck Jørgensen (O)

Dansk Folkeparti, Gribskov.

 

 

 

 

 

 

Dansk Folkeparti forlader budgetforhandlingerne.

Dansk Folkeparti har mandag aften valgt at forlade budgetforhandlingerne, da det stod klart at partiets ønsker omkring Gribskov kommunes budget for de kommende år ikke kunne imødekommes.

Desuden blev Dansk Folkepartis ønske om en plads i Økonomiudvalget (ØU) også afvist.

Vi syntes ikke det er rimeligt at vi holdes ude fra Økonomiudvalget, vi mener alle partier bør være repræsenteret i ØU. Dette har vi nævnt allerede i de indledende samtaler med borgmester og 1.viceborgmester, samt ved 1.behandlingen af budget 2021-24.

I Dansk Folkeparti har vi kunne se hvordan ældreplejen er ramt af et merforbrug, efter at området blev hjemtaget efter sidste kommunevalg. Dansk Folkeparti frygtede et økonomisk kollaps, og desværre fik vi ret, vi har svært ved at se hvordan området skal kunne genoprettes, uden at der sker en større ændring i ledelsesstrukturen.

En genopretningsplan er nødvendig. Vi hører hele tiden om problemer i plejesektoren i Gribskov kommune, og dette bekymre os rigtig meget.

Ved sidste års budgetforhandlinger gik det galt, her blev ældreområdet ramt, hvor rengøring og tøjvask nu kun sker hver 3.uge. Derfor ønsker Dansk Folkeparti dette rullet tilbage.

Vi har gennem de sidste par år måtte konstatere at der stadig afsættes penge til rapporter, undersøgelser, og brug af eksterne konsulenter, samt milliontilskud til kulturinstitutioner. Tiden er kommet til at vi må sige stop. Alle driftstilskud bør kigges nøje efter, her kan der findes adskillige millioner kroner.

Vi ønsker projektet ”Nordkystens Fremtid” sættes på pause, idet der gennem de sidste 6 år er brugt tæt på 14 mio.kr. Det er ikke rimeligt at der stadig bruges tid, og penge til et projekt som vi ikke mener, er kommunens ansvar, det er en statsopgave.

Vi havde samtidig i udsigt at kommunens økonomi skulle på ret kurs, men kan desværre se at der optages lån til prestigebyggerier, merudgifter til byudvikling i Helsinge Nord (Troldebakkerne), foruden sagsanlæg mod kommunen, samt udgifter i forbindelse med tabte retssager, nu skal der ryddes op i alle disse sager, én gang for alle. Det betyder også at fra nu af, skal der fokuseres på kommunens kerneopgaver, uanset om det er i kommunalt regi, eller om området er udliciteret.

Dansk Folkeparti ser ingen grund til at blive ved forhandlingsbordet, når viljen om bredt samarbejde er væk, og borgernes bekymringer fejes af bordet.

Byrådsmedlem, Brian Lyck Jørgensen

Formand, Partiforeningen, Michael Rerup.

 

 

 

 

 

 

Nej til 5.etagers boligblok i Gilleleje

 

Fedtet ind i et bilag på side 29, står der i et visionsnotat, at der kan arbejdes videre med at opføre en boligblok på op til 5.etager i Gilleleje Syd. En sådan boligblok passer ikke ind nogle steder i Gribskov Kommune, ej heller i Gilleleje. 

Det er ikke den aftale som Dansk Folkeparti har lavet tilbage i 2017, vi mener at området bør bebygges med rækkehuse, lidt i stil med Bavne ager, hvor boligerne er revet væk. Gilleleje Syd skulle samtidig indeholde alment byggeri, så der netop kommeflere lejeboliger, hvilket mangler i Gribskov Kommune.

Det har aldrig været Dansk Folkepartis ønske at få etableret en boligblok op til 5.etager, så hellere bygge lavt og tæt, netop som resten af området omkring Parkvej.

Vi har tidligere set hvordan et flertal ønsker at bygge højt, senest i Helsinge, på Østergade, hvor et nyt administrativt center ønskes i 5.etager.

Det er meget bekymrende at en lokalliste i spidsen for denne kommune er med til slet ikke at lytte til de lokale, men i stedet kun ønsker at smadre sjælen i Gilleleje. Visionsoplægget er jo det som der arbejdes videre med i et lokalplansforslag, så tro at de 5.etager pilles ud, har Dansk Folkeparti svært ved at tro, ellers var det jo pillet i på mødet i UBL, d. 18. august.

Lad os bygge det som passer til Gilleleje, og det som borgerne efterspørger, lige nu virker det ikke til at borgerinddragelsen fungere. 

Brian Lyck Jørgensen

Dansk Folkeparti, Gribskov.

Der mødte 127 spisende gæster op til et brag af én EU-inspireret sommerfest!

Helstegt gris med øl vin og vand samt et tilbehør der var en Michelin-stjerne værdig!

Alt blev spist og drukket alt imens Henrik Krogsgaard sang og spillede livlige toner ud i teltet!

Idé og oplæg samt arrangementets afvikling  stod DF - Gribskov med DF´s EU-ordfører Morten Messerschmidt og DF´s mand i Bruxelles Peter Kofod i spidsen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Folkeparti i Gribskov har, søndag den 21. juni 2020, afholdt generalforsamling, normalt afholdes generalforsamlingen inden udgangen af marts, men grundet covid19, måtte den udsættes. 

Konstitueret formand Michael Rerup fortalte lidt om det seneste års tid i den lokale partiforening, bl.a. om samarbejdet med byrådsgruppen, samt de arrangementer som er afholdt, og hvordan covid19 desværre havde sat en stopper for det ellers planlagte grundlovsmøde. Michael Rerup kom også ind på, hvordan man efter sommerferien begynder planlægning af kommunalvalget, som afholdes i november næste år. 

Det bemærkes også at byrådsgruppen med opbakning fra en enig bestyrelse havde valgt at forlade konstitueringen i Gribskov Byråd. Den måde “samarbejdet” i byrådet foregår på, med nedladende ord, at det pludselig er et problem hvad der skrives på sociale medier, og aftaler der ikke holdes, så kan Dansk Folkeparti ikke længere medvirke i en bred konstituering. 

Der blev også takket for den tid hvor byrådsgruppe, og bestyrelse stod sammen da vi desværre måtte sige farvel til tidligere formand Allan Regnarsson, og en tak til alle som deltog i bisættelsen. 

Michael Rerup blev valgt som formand, samtidig blev der valgt ny næstformand, Henrik Hedelund. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er således: Jørgen Hyll Tøjberg, Kenn Jørgensen, Keld Lund, samt nyvalgte Helle Hviid Rasmussen, og Inger Lyck Jørgensen.

Efter valg af bestyrelsesmedlemmer, gennemgik Brian Lyck Jørgensen, arbejdet i byrådet. Der var i øvrigt fuld støtte til byrådsgruppen, ikke mindst at Dansk Folkeparti havde valgt ikke længere at være en del af konstitueringen i Gribskov Byråd. 

Tidligere folketingsmedlem, og nuværende byrådsmedlem i Helsingør, Marlene Harpsøe deltog også i generalforsamlingen, hun fortalte om sin valgkamp sidste år, i forbindelse med folketingsvalget.

DF-Gribskov Byrådsmedlem

Brian Lyck Jørgensen

 

 

 

Ældre indlæg:

 

 

Tirsdages udvalgsmøde i Udvikling By & Land, bød bl.a. på en ansøgning om dispensationer til et meget alternativt boligprojekt i Vejby.

Disse dispensationer blev ikke tiltrådt, men i stedet for kom et ændringsforslag, om der skal udarbejdes en lokalplan, som passer til Elleville projektet. Det er kun ét år efter der ellers blev vedtaget en lokalplan for området.

Der må være mange ressourcer i forvaltningen, siden man kan blive ved med at lave lokalplaner, og efter kort tid lave dem om.

Det er ikke vores kop te, og det er ikke noget vi er elleville med.

 

Boliger til unge og ældre?

Med denne type af boligformer, er det hverken ældre eller unge mennesker som projektet henvender sig til, og slet ikke når priserne som er fastsat på projektets hjemmeside. Her kommer en bolig på mellem 40-50m2 til at koste 6.400 kr. – 7.900 kr., og for 80-100m2 er prisen mellem 11.800-15.000 kr.

Dertil skal smides en pose penge for et medlemskab, og et fast beløb – hvilket fremgår at projektets hjemmeside.

 

Dansk Folkeparti anerkender at området er udpeget til boligformål, men vi så gerne det blev varieret, med både rækkehuse, købe eller leje, samt mindre parceller.

I Dansk Folkeparti undres vi os over der hele tiden snakkes om at tiltrække nye børnefamilier til landsbyerne i Gribskov Kommune, men bag de lukkede døre besluttes projekter, som stort set ingen børnefamilier har råd til.

Brian Lyck Jørgensen (O)

Dansk Folkeparti

Medl. Udvikling, By & Land

Brian lyck J. skriver:
Jeg har idag sendt denne til de lokale medier.
—————

Forkert at spare på den kollektive trafik i yderområderne.

Når man kigger på Gribskov Kommune, er de 2 buslinier 380R og 390R med til at forbinde kommunen med vore nabo kommuner. Det er samtidig en livsnerve for mange af lokalsamfundene i Gribskov.

Desværre må vi konstatere at et stort flertal i region hovedstaden ikke er enige i at buslinier i yderområder skal prioriteres.

Det er langt fra den strategi som Dansk Folkeparti ønsker, vi er i Gribskov ikke tilhængere af at spare på ydreområderne, og slet ikke når vi snakker om tilflytning til vores kommune, og flere børn i vores folkeskoler.

Derfor er jeg også glad for at mine partikollegaer i Region Hovedstaden stemte imod på mødet i trafikudvalget, og havde følgende bemærkninger til punktet:

“Dansk Folkeparti kan ikke stemme for besparelserne af vigtige ruter, som har stor betydning for borgernes hverdag og fremkommelighed.

Vi anerkender den store bekymring som borgere og kommuner har udtrykt og deler til fulde den bekymring, de har delt med os regions politikere. Derfor kan Dansk Folkeparti ikke stemme for besparelserne, hverken helt eller delvist.”

For Gribskovs vedkommende betyder besparelserne foreløbig det her:

960R (Gribskovbanen)
Timedrift om lørdagen

380R
Reduceres til timedrift uden for myldretiderne

390R
Reduceres til timedrift uden for myldretiderne

Jeg håber at beslutningen bliver anderledes, og dermed bedre når den tages i Regions rådet.

DF-Gribskov Pressemeddelse! (5.maj 2020)

Ny udligningsordning, der ikke hjælper Gribskov.
Aftalen omkring den nye udligningsreform hjælper ikke Gribskov Kommune, det skuffer os meget.
Særligt i valgkampen sidste år, blev der blandt alle de lokale kandidater snakket udligning, og alle var klar til at kæmpe for de Nordsjællandske kommuner. Det som vi ser i dag, er i hvert fald ingen hjælp til Gribskov Kommune.
Gribskov Kommune står nu i situation, hvor der som udgangspunkt skal betales 2,6 mio. kroner mere, af de i forvejen ca. 330 mio. kr. der betales i dag.
Der flyttes mange milliarder, og der tilføres mange milliarder i den kommende aftale. Men det er skævt at serviceloftet ikke hæves.
kommunerne modtager statstilskud i 2021, og 2022, og for Gribskov´s vedkommende betyder ca 10 mio.kr. Dog må disse ikke bruges på serviceydelser, herunder bl.a. ansættelse af flere skolelærer, eller medarbejdere i ældreplejen.
Det er Dansk Folkeparti selvfølgelig imod – og derfor vil vores folketingsmedlemmer på Christiansborg ikke støtte denne aftale.
Spørgsmålet er nu hvordan de kommende budgetforhandlinger vil afspejle disse ændringer, og hvilke justeringer der skal fortages i de kommende budgetter.
DF-Gribskov

DF-Gribskov Pressemeddelse!

Jorddeponi på Frederiksværksvej 11

Sagen startede helt tilbage i 2017, hvor det tidligere Plan & Miljø udvalg udsatte sagen, dengang blev der fremsendt høringssvar fra bl.a. DN (Danmarks naturfrednings forening). Samt mange skriverier fra borgere i Esrum.

Det hele endte med man udsatte sagen, og først her 3 år efter kommer den til udvalgsbehandling.

Forud for aftenens byrådsmøde, kommer der et fælles brev fra flere bekymrede Esrum borgere, der slet ikke forstår hvorfor næsten alle partier, med undtagen af Dansk Folkeparti vil tillade et nyt jorddeponi.

Ansøger ønsker at nedlægge en beskyttet (§3) sø med jordopfyld, og derefter udlægge et areal til en sø og vådområde.

Det er ubegribeligt hvordan man forskelsbehandler i denne her kommune.

Tilbage i 2014/15 nedlagde et flertal i byrådet en beskyttet sø/vådområde (§3), i Vejby, fordi der skulle bygges sommerhuse, kun Dansk Folkeparti stemte dengang imod.

Herefter skete en større oversvømmelse af naboens arealer – lavningen blev fyldt op med vand, og herefter gik det stærkt – et nyt vådområde var skabt. Der blev ansøgt om at fylde denne lavning op med jord – efter flere års tovtrækkeri med Gribskov Kommune, fik ansøger afslag – eneste mulighed var at fylde jord på området, men rundt om det nu pludselige beskyttet areal.

En forskelsbehandling som er til at få øje på, og i Dansk Folkeparti spørg vi os selv, hvad med næste gang der kommer en ansøgning på en nedlæggelse af et beskyttet område?

Dansk Folkeparti, Gribskov.

Jonna Præst, og Brian Lyck Jørgensen

 

Dansk Folkeparti - nyhedsbrev marts 2020

Nyt Fra Borgen Grundlovsdagen!

 

Grundlovsfesten på Lykkesholm Slot live streames i år.

På grund af forbuddet mod større forsamlinger gennemføres grundlovsfesten på Lykkesholm Slot i år uden deltagere på selve Lykkesholm. Til gengæld live streamer vi grundlovsfesten og inviterer således alle medlemmer og alle andre interesserede til at deltage i grundlovsfesten – hjemmefra på PC, mobil eller iPad.

 

Der vil fortsat være fællessang – hver for sig - med sangerinden Tina Siel og naturligvis grundlovstale med både Kristian og Pia.

 

Det hele live streames fra de flotte omgivelser på Lykkesholm Slot. Livetransmissionen starter grundlovsdag den 5. juni kl. 14:00. I dagene op mod grundlovsdag vil der på forsiden af  www.df.dk være et link til at følge grundlovsfesten direkte hjemmefra.

Der kommer en artikel om dette i næste udgave af Dansk Folkeblad og vi håber, at rigtig mange rundt om i hele Danmark vil deltage i vores grundlovsfest og dermed fejre vores gode gamle grundlov.

 

Der vedhæftes en brochure om grundlovsfesten, som I er velkomne til at videreformidle til jeres medlemmer.

 

Fællesmøder for folkevalgte lørdag den 2. maj 2020

På grund af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer, må vi desværre udskyde de 5 fællesmøder for folkevalgte lørdag den 2. maj 2020. Som bekendt var det meningen at der skulle afholdes 5 møder – ét i hver region – for folkevalgte i by-, regionsråd og folketing med informationer og erfaringsudveksling mv. 

Dette må desværre udskydes og vi vender tilbage med nyt omkring 10. maj, som forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer foreløbigt er gældende til.

 

Lokale generalforsamlinger

Danmark lukkede jo ned midt i afholdelse af vores generalforsamlinger og det er endnu uvist hvornår de kan afholdes. Også her må vi vende tilbage omkring 10 maj, hvor forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer foreløbigt er gældende til. 

Delegerede til årsmødet.

De lokalforeninger, der har afholdt generalforsamling bedes indsende referat med oversigt over valgte delegerede til df@df.dk hvis I ikke allerede har gjort det. 

Med hensyn til proceduren for indsendelse af delegerede afhænger dette også af, hvorvidt der bliver mulighed for at afholde generalforsamlinger i juni måned. Så her må vi også afvente til omkring den 10. maj med at beslutte hvilken procedure, der er mest hensigtsmæssig. 

Vi er klar over, at I står i en vanskelig situation med aflyste arrangementer og markeder mv.  I er altid velkommen til at kontakte os og vi glæder os meget til vi igen kan mødes.

 

God weekend til alle  

Med venlig hilsen 

Steen Thomsen

organisationskonsulent

Dansk Folkeparti

Christiansborg

1240  København K

Aflysning af generalforsamling - den 28. marts 2020

Grundet kommunens forholdsregler, og udmelding fra statsministeren omkring Corona virus har vi i Dansk Folkeparti Gribskov valgt at udskyde generalforsamlingen.Iøvrigt er det slet ikke muligt at afholde på Skolegade 43, Helsinge - da bygningen vil blive lukket, og adgangskort ikke vil blive udleveret.Der vil blive udsendt en ny indkaldelse, og det forventes at generalforsamlingen afholdes i slutningen af april eller starten af maj måned.Hovedbestyrelsen har givet tilladelse til de lokalafdelinger, der er berørt af disse omstændigheder, kan udskyde deres generalforsamlinger.
På vegne af
Byrådsmedlemmerne og Lokalafdelingsbestyrelsen,
Brian Lyck Jørgensen & Michael Rerup

DANSK FOLKEPARTI GRIBSKOV LOKALAFDELING

Kære alle
Grundet omstændighederne med Corona-virus, har Gribskov Kommune lukket ned i mindst 14 dage, det betyder at Skolegade 43, Helsinge er lukket af. I den forbindelse er vi nød til at aflyse Generalforsamlingen den 28 marts.

Så snart en ny dato er fundet, vil der blive fremsendt en ny indkaldelse med post. Jeg forventer det vil ske i slutningen af april eller starten af maj måned. (Hovedbestyrelsen har givet dispensationen til at udsætte generalforsamlingen).

Politisk er vi jo trådt ud af konstitueringen, hvilket giver os en større frihed til at navigere på den politiske scene, det har god nok kostet en næst.fmd post (kødben), men den har vi valgt at ofre frem for vores politik, dette er sket i tæt samarbejde mellem vore byrødder ( Jonna & Brian ) og Bestyrelsen. I har nok set at både Brian og jeg har haft læserbreve i div medier og flere bestyrelsesmedlemmer har kraftig debatteret på Facebook mm, der foregår mange ting i kommunen lige nu som ikke harmonere med DF’s politik, og på flere felter prøver vi sammen at lægge pres på flertallet (A, G, V, Ø, plus løsgængere) i Byrådet.

DF bestyrelse og byrødder har mærket en stigende tildens fra befolkningen i Gribskov, om hjælp hvor de er kommet i klemme på rådhuset som efter min mening ikke forvalter div. love som de skal, bl.a. andet har jeg set flere eksempler på at styrelsesloven ikke bliver overholdt, og denne lov er grundstammen i det regelsæt kommunen skal agere på.

Med venlig hilsen
Michael Rerup Konst. Formand, DF Gribskov.
michaelrerup@gmail.com
Tlf. 60 13 80 48

NYT FRA FORMANDEN
Bestyrelsen
Michael Rerup (Fmd.) Jørgen H. Tøjberg Morten Andersen Keld Lund Henrik Fugl Kenn Jørgensen Peter Kjærsgaard

Facebook Michael Rerup Brian Lyck Jørgensen
Besøg os på hjemmesiden: www.df-gribskov.dk Facebook side: Dansk Folkeparti i Gribskov

Dansk Folkeparti forlader konstitueringen

Dansk Folkepartis byrådsgruppe har i enighed, og med opbakning fra bestyrelsen valgt ikke længere at være en del af konstitueringsaftalen i Gribskov Byråd!
Vi har igennem længere tid oplevet mangel på samarbejde, og ikke mindst sund fornuft, der forventes at være i en bred konstituering. Der bør gives plads til de enkelte partiers synspunkter!
Benzinen blev hældt på bålet tirsdag aften, da udpegningen til skatteankenævnet skulle fortages, her viste sig ingen velvilje fra de øvrige partier, til noget der lignede et samarbejde!
Byrådsgruppen vil forsat arbejde for løsninger hvor økonomi og sund fornuft hænger sammen, og ikke lade sig påvirke af den nye politiske situation, hvor Dansk Folkeparti ikke længere anses som en samarbejdspartner blandt de resterende konstituringspartier.
mener jeg er rigeligt. Der behøves ikke være et længere skriv på arabisk. Når man er her i Danmark, må det være det sprog, man bruger. Og det skulle være mærkeligt, hvis ikke de har en ven eller nogen i familien som kan hjælpe med at oversætte det.

Folketingsmedlem Morten Messerschmidt er gået ind i sagen, og efterfølgende har ministeren været ude med en opfordring til at fjerne denne seddel fra jobcenteret.

Et skrækkeligt syn er, hvad man møder, så snart man træder ind på Jobcenteret i Gribskov kommune. Et a4 papir afslører, at noget er helt galt.

Hvis man opholder sig i Danmark, så må man lære sproget, samt at kunne læse Dansk. Hvis ikke det er tilfældet må vedkommende sørge for en bisidder eller en tolk (for egen regning) som forstår, hvad der bliver sagt eller skrevet.

Som man kan læse på den danske version, kan man få hjælp via et telefonnummer, og det
Debatindlæg fra Brian Lyck Jørgensen. Blev bragt i ugeposten, og hos Netavisengribskov.dk
Jobcenter Gribskov skriver på arabisk

Generalforsamling 2020 Lørdag d. 28 marts kl.12.00
Aflyst

Så snart en ny dato er fundet, vil der blive fremsendt en ny indkaldelse med post.

Ny dato forventes at blive i slutningen af april, eller starten af maj måned. Alt efter hvordan situationen med coronavirus forløber.

Kulturnatten:

Afholdelse af kulturnatten i Helsinge, er den første fredag i juni måned,
dog ikke i år.
Pga. Grundlovsdag, er Kulturnatten rykket til Torsdag d. 4 juni.
DF Gribskov deltager i Kulturnatten, hvor
bestyrelsen samt byrådsgruppe vil være repræsenteret.
De sidste par år har vejret været med os, det satser vi også på i år.
Kulturnatten åbnes kl. 18
Kalender 2020
Byrådsmøder
Tirsdag d. 14 april
Tirsdag d. 12 maj
Tirsdag d. 16 juni
Tirsdag d. 1 september
Tirsdag d. 29 september
Tirsdag d. 6 oktober
(Budget 2. behandling)
Tirsdag d. 10 november
Tirsdag d. 8 december
Alle byrådsmøderne
starter kl. 19.00
Møderne kan også ses
direkte på kommunens
hjemmeside!

Løftebrud?

Nyt Gribskov gik til valg på borger indragelse / dialog og god kontakt til borgene…
Hvis man følger lidt på de sociale medier og lokal aviser er der et helt andet billede af Nyt Gribskov(NG), fx vil man ikke afholde borgermøde før man er i fuld gang med nyt kommune/sundhedshus på Østergade i Helsinge ordet ”sundhedshus” lugter lidt for mig at det skal være med til at borgene bedre kan sluge den.

Der er lige blevet opført midlertidige studieboliger som skal stå i mindst 10 år nu skal man måske bruge en formue på at flytte disse, hvis de ikke bliver flyttet hvad så om 10 år bliver der så bare en grøn plet midt i det hele ? …. er det klog politik ? Ikke efter min mening.

Hvis man læser referatet fra Udvikling by & lands sidste møde ( kommunens hjemmeside ) er der en tidsplan for dette byggeri hvor der står høringens periode ja da først lige før endelig vedtagelse på byrådsmøde af byggeriet, tror mig, jeg tror ikke man tager hensyn til indkommende klager & indsigelser.

Det kalder man borgerinddragelse. Andet sted i de lokale medier kan man læse at Borgmesteren udtaler NG gerne vil tale politik & afholde møder med borgene ham, efter sidste byrådsmøde aftalte jeg et møde med Pernille Søndergaard (NG) jeg og en nabo, vi foreslår at vi bedst kan mandag onsdag & fredag og hele dagen er til rådighed, blot nævn en tid så skal vi nok være der, men hvad sker der man indkalder os en tirsdag kl 14, ok vi sætter tid af til mødet ( fri fra job osv ) dagen før mødet kl 14, får jeg en email om at mødet desværre er aflyst, men vi kan rykke det 14 dage.

Okay så gør vi det, men så er det lige pludselig lavet til kl 16 hvor kun den ene af os kan. Pyt jeg tager bare mødet alene, dagen før omkring kl 14 bliver jeg ringet op af en kvinde fra administrationen, som netop har fået forelagt sagen, hun spørger indtil hvad sagen drejer sig om, og dette forklares til pågældende person (som kun 26 timer før har fået af vide hun skal til møde kl 16, dette synes jeg er dårlig personale politik). På dagen for mødet kl 11.20 modtager jeg så atter en email om at mødet er aflyst, og at vi evt kan holde mødet om 14 dage, ja ja så tror vi på den, jeg tror aldrig det møde bliver til noget.

Jeg ved godt at jeg har stillet mange spørgsmål i byrådssalen, men når ikke der bliver fuldt op på sagerne, så blir jeg bare ved. Vi er nogle som er politisk aktive og gerne vil kæmpe borgernes sag, og det bliver jeg ved med.

Med venlig hilsen
Michael Rerup
Konst. Formand, Dansk Folkeparti, Gribskov.

Dansk Folkeparti forlader konstitueringen!

Dansk Folkepartis byrådsgruppe har i enighed, og med opbakning fra bestyrelsen valgt ikke længere at være en del af konstitueringsaftalen i Gribskov Byråd!

Vi har igennem længere tid oplevet mangel på samarbejde, og ikke mindst sund fornuft, der forventes at være i en bred konstituering. Der bør gives plads til de enkelte partiers synspunkter!

Benzinen blev hældt på bålet tirsdag aften, da udpegningen til skatteankenævnet skulle fortages, her viste sig ingen velvilje fra de øvrige partier, til noget der lignede et samarbejde!

Byrådsgruppen vil forsat arbejde for løsninger hvor økonomi og sund fornuft hænger sammen, og ikke lade sig påvirke af den nye politiske situation, hvor Dansk Folkeparti ikke længere anses som en samarbejdspartner blandt de resterende konstitueringspartier.

Yderligere oplysninger:
Brian Lyck Jørgensen, 40 92 76 01
Jonna Præst 25 74 54 32