MÆRKESAGER

Valgprogram 2017

TRAFIK:

- Den offentlige trafik bibeholdes i sin nuværende form, og udbygges såfremt økonomien

tillader det.

- Vejnettet skal tilføres flere midler

- Stier og cykelstier skal udvides, til sikring af de bløde trafikanter.

- Påvirke Lokalbanen til at ændre køreplan til at dække sene S-togs ankomster.

- Trafiksikring i Holløsekrydset & Kildevejen.

- Levende hegn skal holdes nede, herunder tilbageklipning.

- Taxaer skal tilbage og køre i Gribskov Kommune.

(finansiering?)

Plan & MILJØ:

- Alle vandløb og å'er i Gribskov Kommune skal være omfattet af et regulativ.

- At sikre der sker en minimal udledning af spildevand i Kattegat.

- Kystsikring i Gribskov Kommunen skal bl.a. bestå af hårde anlæg, og muligheder for at

genetablere stenrev.

- Fortsætte samarbejdet med Fishing Zealand > (hvad er og hvad står FZ for?)

- Kæmpe vindmøller skal placeres på havet

- Forsat fremme etablering af solceller, sol/jord varme

- De resterende kommunale lysarmaturer skiftes til LED.

- Lokalplaner overholdes, og kun i særlige tilfælde gives dispensationer.

- Ansvaret for overholdelse af Lokalplaner og bygningsreglementer skal pålægges

bygherren. Når bygningen står færdig skal den meldes klar til syn.

- Etablering af ungdomsboliger skal undersøges.

- Byggesagsbehandlingstiden skal nedbringes

KULTUR & TURISME:

- Flere offentlige toiletter

- Vandrehjem i Gilleleje området.

- Esrum Sø, og Arresø skal udnyttes bedre, herunder Ramløse havn som skal være center

for vandsport / sejlads på Arresø.

Etablering af anløbsplads i den NV-del af Esrum sø

Etablering af tennishal i Gribskov Kommune

- Støtte bredde idrætten.

- Undersøgelse om etablering af Svømmehal ved Græsted Syd

- Etablering af elektroniske Infostandere i Gilleleje.

- Parkourbaner, og motionslegepladser etableres i Gribskov Kommune.

SKOLER:

- Alle skoler skal ha mulighed for selvstændig ledelse

- Skolebussen skal være til gængelig for alle elever

- IT undervisningen skal forsat styrkes.

- Styrke skoler i Gribskov kommune, for at gøre dem mere attraktive

- 4 - 6 klassetrin bibeholdes på Ramløse, Blistrup, Tingbakken.

Børn & Unge:

- Renovering af institutioner

- Mulighed for at søskende kan være i samme institution

- Størst mulig fleksibilitet i pasningsordning.

- Særbehandling pga. religion skal ikke finde sted.

- Der skal undervises i affaldshåndtering, og sættes fokus på kildesortering.

Erhverv & Job:

- Kommunal udbud tilpasses, så mindre virksomheder kan byde ind.

- Forsat støtte Gribskov Erhvervscenter, og Erhvervs konsulenten, som kan lette

virksomheders etablering i Gribskov Kommune.

- Detailhandlen skal placeres i bymidten.

- Der skal indarbejds klausuler som dansk overenskomst, og løn, samt krav om færdighed

i Dansk hvor arbejdet kræver kontakt til borgere.

- Kommunen skal i samspil med Erhvervskonsulenten i dialog, om etablering af

elevpladser i virksomhederne.

- Unge ledige skal motiveres til at tage en uddannelse.

- Kommunen skal etablere en pulje, som kan gøre det økonomisk muligt at starte nye

initiativer.

Social, Sundhed, og forebyggelse

- Praktisk bistand skal forsætte uændret, eller forberedes.

- Ungdomsboliger til udsatte unge med pædagog støtte

- Produktion af mad skal hvis det er muligt produceres lokalt med lokale råvare.

- Fritvalg og medvalg skal styrkes.

- Større opmærksomhed på tilgængelighed

- Handicap rådgiver / konsulent oprettes

- Oprettelse af et Demenshus.

- Gratis fodpleje til ældre efter visitation.

- Kommunalt tilskud til natteravne

- Kommunalt tilskud til tandbehandling & eftersyn 1 gang årligt.

- Speciel uddannet personale til at forbedre hygiejnen på plejehjemmene.

Økonomi:

- Ejendomsskatten må ikke bruges til øget indtægt

- Forbrugsafgifter skal holdes i en sammenligneligt niveau i forhold til nabo

kommunerne.

- Den kommunale gældsætning skal forsat nedbringes

- Ingen dækningsafgift

- Ingen skattestigning